BLOG


İletişimde Ustalaşma: Kurumsal İletişimi Nasıl İyileştirirsiniz?

Kurumsal bir yapı sunan firmaların gerek kurum içinde gerekse kurum dışında kurdukları ilişkiler önem arz ediyor. Firmaların hedef kitle tarafından beğenilen, takdir edilen ve sürdürülebilir bir yapı sunan çalışmaları da kurumsal iletişim sürecini oluşturuyor. İç ve dış iletişimlerinde belirli bir amaç ve düzen politikası izleyen kurumlar bu süreci iyi bir şekilde yönetebiliyor. Amaç ve hedeflere ulaşmak için kurgulanan bu politikanın verimli olarak sürmesi ve nitelikli sonuçlar vermesi için yöneticilerin, çalışanların, iş ortaklarının ve hatta son kullanıcıların/tüketicilerin de ayak uydurabileceği bir yapıda olması gerekiyor.

Bugün baktığınızda kurumsal iletişim, firmaların kurum içinde bütünleşme ve takım oyununu sağlamasında, çalışan mutluluğunda, imaj oluşturmada, medya görünürlüklerinde ve reklamlarda, tüketici ilişkilerinin geliştirilmesinde etkili bir rol oynuyor.

Peki, kurumsal iletişim nasıl uygulanmalı?

Kurumun öncelikle hitap ettiği hedef kitlesini etkili bir şekilde tanıması gerekiyor. Kurumsal iletişimin etkili bir yönetim aracı olarak kullanılması için de kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi gerekiyor. Hedef kitleler tarafından kurumun ne kadar bilindiğiyle birlikte rakipler tarafından kurumun nasıl görüldüğü ve değerlendirildiği de araştırılarak ortaya konmalıdır. Ardından kurumun faaliyetlerine göre hangi özelliklere sahip olması gerektiği belirlenmeli ve bunun üzerine yoğunlaşılması gerekiyor. Tüm bunları gerçekleştirmek, kurumu beğenilir kılmak için de elbette kaliteli iletişim uzmanlarıyla çalışarak bu süreci iyi bir şekilde yönetmesi için kurumsal iletişim ekibine emanet etmek gerekiyor. Bu noktada kurumsal iletişim ekibi bulunmayan veya daha önce iletişim uzmanlarıyla çalışmamış markaların ise profesyonel ajanslardan destek almaları iyi bir analiz ve iletişim süreci için önem taşıyor. Etkileyici bir yol haritası çizen ajanslar hem iç hem dış iletişimde kurumun albenisini artırıyor.

Kurumsal iletişimi iyileştirmek için neler yapılabilir?

Kusursuz işleyen bir iletişim süreci için iyi işleyen bir ekip ve ortak bir vizyonun bir araya gelmesi gerekiyor. Özellikle departmanlar arası iletişimi geliştirmek, kurumsal iletişimi verimli hale getirmek için yapılabilecek bazı çalışmalar ise şu şekilde:
• Ekipleri bir araya getirmek: Bir projeye başlarken ya da yeni bir iş kurarken ekipleri en baştan bir araya getirip entegre etmek verimsizliklerin önüne geçiyor. Bu sayede kendi işlerini tanımlayıp iş akışlarını planlayan ekipler de yüksek verimlilik ve yaratıcılık sunabiliyor
• Uyumlu araçları kullanmak: Kurum içerisinde özellikle departmanların etkili ve sağlıklı bir iletişim kurması, iş süreçlerini hız kesmeden sürdürebilmesi aynı sistem ve araçları ya da birbirleriyle konuşabilen uyumlu araçları kullanmak önem taşıyor.
• Paylaşımcı bir kurum kültürü: Departmanların birbirleriyle etkileşim halinde olması ve bilgi paylaşıyor olması şirketin iletişim kültürü için vazgeçilmez bir nokta. Bunun için şefler, amirler, takım liderleri ve müdürler aracılığıyla iş birlikçi bir kültür oluşturmak, takım oyunları kurgulamak ve sosyal aktiviteler planlamak kurum kültürünün oluşması ve oturması için etkili bir çözüm oluyor.
• Geri bildirime yönlendirin: Şirket içerisinde düzenli geri bildirimler almak hem çalışanların mutluluğu, motivasyonları ve olumlu-olumsuz baktıkları durumları öğrenmek açısından hem de departmanlar arası etkileşimi kurmak açısından etkili bir yöntem. Ekipleri geri bildirim vermelerine teşvik etmek hem çalışanların fikirlerini paylaşırken rahat hissetmelerini sağlıyor hem de kurumun kendisini önemsediğini hissettirdiği için motivasyonunu artırıyor.

Yazar: Osman Palabıyık
Metin Yazarı